សូមប្រយ័ត្នចំពោះ $LUNA 2.0 Airdrops ក្លែងក្លាយកំពុងតែហានិភ័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់

យោងតាម PeckShield ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Blockchain ឈានមុខគេគឺ Scammer កំពុងផ្តល់ Luna 2.0 ថ្មីដល់ CEO និងអាសយដ្ឋាន Wallet Address ផ្សេងទៀតរួមទាំង Vitalik Buterin’s, Justin Sun’s និងកាបូបរបស់មូលនិធិ 3AC ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងទៅតាម PeckShield ដោយ Scammers កំពុងតែដឹកជញ្ជូនកាក់ទៅឱ្យអ្នកចែកចាយ Terra ពិតប្រាកដ ហើយទម្លាក់ពួកវាទៅអាសយដ្ឋានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

Exchange និង Platform ការជាច្រើនពីមុនក៏បានបដិសេធដោយការព្រួយបារម្ភអំពីបទប្បញ្ញត្តិ ឬអ្នកប្រើប្រាស់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការជួញដូរនិមិត្តសញ្ញា Luna ចាស់របស់ពួកគេសម្រាប់កំណែកាក់ថ្មី។