នេះគឺ GTA 6 ឬក៏ហៅថា ហ្គេមចោរលួចឡានវគ្គ 6 ដែលបានចេញ Trailer វីដេអូដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោក 🩵💗