ការពិព័រណ៍ Blockchain និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដ៏ធំបំផុតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃ។ Block Mountain មានជួបជាមួយសហគមន៍នៃ Invester & patner នៃ Cryptoc currency។

Bitcoin និងឧស្សាហកម្ម Crypto ។ មានវាគ្មិនដែលចែករំលែកប្រហែល ១០០ អ្នកជាងហើយមាន Sponsor ពី Project ធំៗនិង Exchange ធំៗដូចជា OKX ជាដើមដែល Exchange OKX មាន Trading 24h ប្រហែល $1.5B

ស្វែងរកបទពិសោធន៍ Web 3.0
អ្នកដែលបានចូលរួមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ Web3 នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើន រួមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការវិនិយោគ និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម Crypto ។ តាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពសាកល្បងកាបូប Web3 ដោយ Crypto city connext សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដោយ Huawei Cloud សកម្មភាពថ្ងៃចាប់ផ្តើមសាកល្បងដោយ NIA សកម្មភាពបទពិសោធន៍ Metaverse ដោយ Metaverse XR ។

មានការបង្ហាយ និងចែករំលែកបទពិសោធដោយវាគ្មិនពិតប្រាកដនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Crypto ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ។ ដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលនឹងដើរតួនាទី និងឥទ្ធិពលលើជីវិតនាពេលអនាគត រួមទាំងជាវេទិកាសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា Web3.0 Blockchain និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ បង្កើតទំនាក់ទំនង និងកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកចំណេះដឹង និងធុរកិច្ច រួមទាំងវិស័យឯកជន វិស័យរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នអប់រំ។