បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់ 34 ពាន់ពាន់លានដុល្លារជាលើកដំបូង ត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់សភាដើម្បីយល់ព្រមលើផែនការផ្តល់មូលនិធិសហព័ន្ធថ្មី។

ទិន្នន័យដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រសួងរតនាគារបានបង្ហាញថា “បំណុលសាធារណៈសរុប” បានកើនឡើងដល់ 34.001 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ។ តួលេខនោះ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបំណុលជាតិ គឺជាចំនួនសរុបនៃការខ្ចីប្រាក់ដែលមិនទាន់សងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដែលបានប្រមូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស។

ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះកើតឡើងត្រឹមតែបីខែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនលើស 33 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលឱនភាពថវិកា – ភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយ និងអ្វីដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងពន្ធ។