នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាហ្សង់ទីន Diana Mondino បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ប្រទេសក្នុងការទទួលយក Bitcoin សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យា។


សេចក្តីប្រកាសរបស់ Mondino បានគូសបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយក និងធ្វើកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការដែលមាននៅក្នុង Bitcoin ដោយបង្ហាញពីពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់នៃ BTC នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនឆ្ពោះទៅរកការរួមបញ្ចូល Bitcoin នៅក្នុងប្រទេស។