ធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល Itaú Unibanco ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបើកដំណើរការសេវាកម្មជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការផ្តល់ជូនដំបូងរួមមានការជួញដូរ Bitcoin (BTC) និង Ethereum (ETH) នេះបើយោងតាមលោក Guto Antunes ដែលជាប្រធានទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល Itaú Unibanco។ លោក Antunes ក៏បានលើកឡើងពីផែនការរបស់ធនាគារក្នុងការពង្រីកការផ្តល់ជូនរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនាពេលអនាគតផងដែរហើយធនាគារ Itaú Unibanco នឹងធានានូវសុវត្ថិភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូរបស់អតិថិជន។