ក្រុមហ៊ុន Circle បាននិយាយថា “យើងបានបិទគណនីទាំងអស់ដែលកាន់កាប់ដោយ Justin Sun និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023។

ទោះបីជាមកទល់ពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក មិនបានកំណត់ជាពិសេសពី Justin Sun ឬអង្គភាពរបស់គាត់ក៏ដោយ។ ទាំង Justin Sun ឬអង្គភាពណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយ Justin Sun រួមទាំងមូលនិធិ TRON ឬ Huobi Global បច្ចុប្បន្នក៏មានគណនីជាមួយ Circle តែពួកយើងបានបិទចោលគណនីទាំងអស់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023។