ខណៈពេលដែលសហគមន៍គ្រីបតូទើបតែចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញពីការ Crash របស់ Terra ថ្មីៗនេះដោយ Terraform Labs [TFL] ត្រូវបានចាប់ផ្តើម Blockchain ថ្មីមួយ។

ថ្មីៗ​នេះ​​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហាញ​ថា Do Kwon កំពុង​ធ្វើ​ការ​លើ​កាក់​ថេរ​មួយ​ទៀតដែលនិងបង្កើតឡើងនៅលើ Terra 2.0

“FatMan” ដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ Terra បានចូលទៅក្នុង Twitter និងផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅខាងក្នុង​ដោយប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានលាតត្រដាងថា Do Kwon កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការសម្រាប់កាក់ថេរវិមជ្ឈការថ្មីមួយដែលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើ Blockchain នៃ Terra 2.0 ។

សហគមន៍ពិតជាមិនពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាននេះទេ ដោយពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការពិតដែលថា TFL កំពុងព្យាយាមបញ្ចេញកាក់ស្ថិរភាពម្តងទៀត។ ប៉ុន្តែ ពួកគេមួយចំនួនហាក់ដូចជា បើកចំហចំពោះគំនិតនេះ ប្រសិនបើស្ថិរភាពកាក់ត្រូវបានបញ្ចាំយ៉ាងពេញលេញ។