តាមរបាយការណ៍ដែល Grand Theft Auto 6 អាចណែនាំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងហ្គេមរបស់ខ្លួន ហើយការលេចធ្លាយថ្មីៗនេះបានអះអាងថា GTA 6 នឹងមានគ្រីបតូក្នុងហ្គេមសម្រាប់អ្នកលេងដើម្បីរកប្រាក់ និងអាចធ្វើការជួញដូរ។

អនាគតនៃពិភពហិរញ្ញវត្ថុអាចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ហើយការណែនាំវានៅក្នុង GTA 6 អាចជាការផ្លាស់ប្តូរហ្គេមមួយដ៏ធំ។

Cryptocurrency អាចត្រូវបានបន្ថែមជាធាតុរឿងនៅក្នុងគ្រោងហ្គេមដែលធ្វើឱ្យអ្នកលេងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនទម្រង់។ តួអង្គដែលជាមហាសេដ្ឋីគ្រីបតូអាចផ្តល់បេសកកម្មដែលនឹងត្រូវបង់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ម្ភៃឆ្នាំក្រោយមក (បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបស់ Rockstar Games) GTA 6 នឹងត្រូវបានសាទរថាជាអនាគតសម្រាប់ការនាំយកការលេងហ្គេមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។