អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅ OpenSea ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរខាងក្នុង

កាលពីថ្ងៃពុធ រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Manhattan បានចោទប្រកាន់លោក Nathaniel Chastain អាយុ 31 ឆ្នាំពីបទជួញដូរខាងក្នុង។ Chastain គឺជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅ OpenSea ដែលជាទីផ្សារ NFT ដ៏ធំបំផុត។ រឿងនេះនឹងក្លាយជា ករណី ដំបូងដែលទាក់ទង នឹង ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ប្រភេទនេះ(NTF) និង ការ ស៊ើបអង្កេត ឧក្រិដ្ឋកម្ម បែប ប្រពៃណី។

រដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោក Chastain បានទិញ NFT ចំនួន 45 តាមរយៈHot Walletអនាមិក និងគណនីអនាមិកនៅលើ OpenSea ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានលក់ពួកវាដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញភ្លាមៗ។ គាត់ ត្រូវបាន ចោទ ថា បាន ទិញ ពួក វា មិន យូរ ប៉ុន្មាន មុន ពេល ដែល ពួកវាត្រូវ បាន បង្ហាញ នៅ លើ គេហទំព័រ OpenSea Marketplace ហើយ លក់ ពួក វា ដើម្បី យក ប្រាក់ ចំណេញ នៅពេលបន្ទាប់ ។ ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល វានឹងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើស NFTs ណាដែលមានលក្ខណៈពិសេស ដោយផ្តល់ឱ្យគាត់នូវការចូលប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់នូវព័ត៌មានខាងក្នុងដែលគាត់ផ្ទាល់បានបង្កើត។