ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុលេចធ្លោមួយចំនួនបានជួបប្រជុំជាមួយ SEC ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុម័តសក្តានុពលសម្រាប់ Bitcoin ETFs ដែលបានស្នើឡើងរបស់ពួកគេ។យោងតាមអ្នកវិភាគ ETF លោក James Seyffart បានឲ្យដឹងថាលោក BlackRock ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានជួបជាមួយ SEC កាលពីម្សិលមិញជាលើកទីបីហេីយក្នុងរយៈពេលជាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ Franklin Templeton និង Fidelity ក៏បានអង្គុយចុះជាមួយនិយតករកាលពីសប្តាហ៍មុន ខណៈដែល Grayscale Investments បានជួបប្រជុំផ្ទាល់របស់ខ្លួន។