យោងតាមអ្នករាយការណ៍របស់ Fox Business លោក Eleanor Terrett គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) និងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់មតិយោបល់លើ Spot Bitcoin ETFs ។ ជាពិសេស Terret បានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារកំពុងជួបជាមួយ New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq និង Chicago Board Options Exchange (Cboe)

កិច្ចប្រជុំបានមកដល់ចំពេលមានការរំពឹងទុកថា SEC និង បដិសេធសំណេីរបស់ Spot bitcoin ETF ដែលបានចាប់ផ្តើមលេចឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ។ ជាការពិតណាស់ របាយការណ៍បាននាំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារទាំងមូល ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង 540 លានដុល្លារត្រូវបានរំលាយចេញពីទីផ្សារគ្រីបតូក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 4 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះស្របទៅនឹងការរំពឹងទុកទីផ្សារកាន់តែច្រើននៃការអនុម័តដែលជិតមកដល់នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ។