តុលាការចៅក្រមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងព្រមាន SEC ជាមួយនឹងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្របានប្រេីប្រាស់ឯកសារនឹងអំណះអំណាងមិនពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន crypto Debt Box ។ មេធាវីរបស់គណៈកម្មាកាបានប្រេីប្រាស់ឯកសារនឹងអំណះអំណាងទាំងនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការឱ្យដាក់ដីការារាំងបណ្តោះអាសន្នលើគម្រោង crypto Debt Box។

ឯកសាររបស់តុលាការពីប្រធានចៅក្រម Robert J. Shelby នៃរដ្ឋ Utah បង្ហាញថា មេធាវីរបស់ SEC អាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការធ្វើឱ្យមានអំណះអំណាង “បំភាន់” អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់គម្រោង Crypto Debt Box ដើម្បីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ និងមូលនិធិរបស់វិនិយោគិនទៅក្រៅប្រទេស។ ផ្ទុយទៅវិញ តុលាការអាចបង្កកគណនីធនាគាររបស់គម្រោង crypto Debt Box។ ចៅក្រម Shelby បាននិយាយនៅក្នុងដីការបស់តុលាការថា “ការបកស្រាយខុស… របស់ SEC បានធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការនៃសំណុំរឿង” បន្ថែមពីលើការធ្វើឱ្យ crypto Debt Box មានការខូចខាតដែលមិនអាចជួសជុលបាន។