អតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចដែលបានវាស់វែងដោយការផ្លាស់ប្តូរសន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI) បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3.1% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ការិយាល័យស្ថិតិការងារសហរដ្ឋអាមេរិក (BLS) បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារ។ ការអាននេះបានធ្វើតាមការអានរបស់ខែតុលា 3.2% ហើយបានមកស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារ។

អតិផរណា CPI ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃអាហារ និងថាមពលដែលប្រែប្រួល បានរក្សាស្ថិរភាពនៅ 4% តាមការព្យាករណ៍។ នៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំខែ CPI និង CPI ស្នូលបានកើនឡើង 0.1% និង 0.3% រៀងគ្នា។