នាយកប្រតិបត្តិ Binance៖ ប្រសិនបើ Exchange ត្រូវក្ស័យធននោះ យើងនិងសងប្រាក់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់មុនម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ) បាននិយាយថា “ប្រសិនបើ Exchange ត្រូវក្ស័យធន អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការសងប្រាក់វិញមុនពេលអោយម្ចាស់ភាគហ៊ុន”។ CZ បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុង AMA ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 21 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 ដោយក្នុង AMA នោះមានគ្របដណ្តប់សំណួរជាច្រើនពីមនុស្សជាច្រើន និងប្រធានបទផ្សេងៗ រួមទាំងពីរបៀបដែល Binance គ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអនាគតនៃបណ្តាញ Binance ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុង …

នាយកប្រតិបត្តិ Binance៖ ប្រសិនបើ Exchange ត្រូវក្ស័យធននោះ យើងនិងសងប្រាក់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់មុនម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Read More