អ្នកផ្តល់កាបូបផ្នែករឹង Crypto Ledger បានបញ្ជាក់ថាបណ្ណាល័យ ConnectKit របស់គេត្រូវបានគេ Hack។

“We have identified and removed a malicious version of the Ledger Connect Kit. A genuine version is being pushed to replace the malicious file now. Do not interact with any dApps for the moment. We will keep you informed as the situation evolves. “

Ledger Team

គម្រោង DeFi ជាច្រើន រួមទាំង SushiSwap និង Revoke Cash បានបញ្ជាក់ថា ឧប្បត្តិហេតុនេះបានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ ហើយបានណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឱ្យឈប់ប្រើ Platforms មួយរយះពេលសិន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

“We’ve identified a critical issue the ledger connector has been compromised, potentially allowing the injection of malicious code affecting various dApps,”

SushiSwap wrote.